• Zásilkovna (ČR) 1 - 2 dny
 • Česká pošta (ČR) 1 - 2 dny
 • Balíkovna (ČR) 1 - 2 dny
 • Osobně Ostrava-Dubina Po-Ne 9:00-19:00 (pauza 12:30-13:00)
 • Osobně Havířov Po-Pá 8:00-19:00 (pauza 12:30-13:00), So od 8:00-14:00
 • Osobně Ostrava - Mar. Hory Po-Čt 9:00-17:00, Pá 9:00-16:30
Nakupte ještě za 5 000 Kč

POZOR!

Některé produkty se nemusí do limitu na DOPRAVU ZDARMA započítávat. O této skutečnosti budete informováni v košíku. Děkujeme za pochopení.

a máte vybranou dopravu zdarma.

Košík je prázdný

Reklamaci na zakoupené zboží se uplatňuje u prodejce, u kterého byla věc zakoupena dle §2172, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Upozorňujeme, že pro řádné a včasné řešení reklamace je osoba reklamující zboží povinna předložit relevantní doklady prokazující zakoupení zboží u spol. Mabil Mobil s.r.o. Tento dokument může být např. řádně vyplněný záruční list s přesnou identifikací výrobku – datum zakoupení, sídlo provozovny, informace umožňující identifikaci výrobku (výrobní číslo - imei) nebo doklad o koupi apod.

Kupující má právo na reklamaci v případě, že má zboží vadu při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později nebo i v případě později vzniklé vady, která vznikla porušením povinnosti prodávajícího nebo v případě vady, která se projeví v záruční době.

Záruční doba je 24 měsíců, pokud výrobce zboží neposkytuje záruku delší. Pak platí tato delší záruka. Záruční doba pro použíté zboží je 12 měsíců. Na dárek se obecně nevztahuje zákonná záruka. 

Zboží zakoupené před datem 6.1.2023 u kterého se projeví vada během 6 měsíců, se má za to, že zboží bylo vadné již při jejím převzetí. U zboží zakoupeného po datu 6.1.2023 je tato lhůta prodloužena na 12 měsíců.

V případě vady zboží a uplatněné reklamace, se rozlišuje, zdali-je tato vada podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Při podstatném porušení smlouvy (například dodání zboží jiné barevné varianty než bylo zákazníkem objednáno) má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • na odstranění vady opravou věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny
 • na odstoupení od smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující má povinnost sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li si kupující své právo včas – tedy neprodleně po zjištění vady, považuje se vada za nepodstatné porušení smlouvy a kupující pozbývá právo na odstoupení od smlouvy a dodání nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci. Zbylá dvě práva mu zůstávají. Právo kupujícího, který je spotřebitel, na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve 14 denní lhůtě od dodání zboží zůstává shora uvedeným nedotčeno.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, s výjimkou případů uvedených v ust. §2110 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Neoznámí-li kupující vadu výrobku (neprovede-li reklamaci výrobku) bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při dostatečné péči zjistit, a to nejpozději do 2 let, po odevzdání zboží, nemá právo z vadného plnění, tzn. pozbývá veškerá práva uvedená v předešlém odstavci.

Práva z vady a záruky se uplatňují o prodávajícího, který provede vyřízení reklamace, a to v objektivně co nejkratším termínu. Pokud je kupující spotřebitel, vyřídí prodávající reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů. V ostatních případech je délka vyřízení reklamace závislá na dalších vlivech, které nemůže prodávající ovlivnit (např. délka opravy zboží v servisním středisku, čekání na náhradní díl od výrobce … atp.).

Ve věci řešení reklamovaného výrobku s cílem odstoupení od kupní smlouvy platí obecně podmínky, které vycházejí z ustálené soudní praxe:

1. Oprávněná reklamace při výskytu 3. stejné vady

2. Postupný výskyt 4 různých, odstranitelných vad

3. Výskyt 3 a více vad současně, přičemž každá z nich brání řádnému uživání věci a zároveň se vady netýkájí jedné součásti např. pouze Software

Pozor, při výskytu vady, která následně splňuje jeden z výše uvedených bodů je bezpodmínečně nutné uvést požadavek odstoupení od kupní smlouvy!

Vznikne-li spotřebiteli nárok na odstoupení od kupní smlouvy, řešíme jen jednotku, pro kterou vznikl nárok na odstoupení od kupní smlouvy, poněvadž nic nebrání zákazníkovi v tom, aby mohl výměnou dané součásti za jinou, či koupí jiného třeba neoriginálního dílu pokračovat např. v užívání mobilního telefonu. *Tento postup je logický - např.: poškozením HandsFree sady nevzniká důvod pro výměnu celého přístroje a recipročně - utržením kabelu sluchátka HandsFree sady nezaniká záruka na samotný přístroj.

Pokud si zákazník nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od data, kdy byl řádně informován ohledně ukončené reklamace prostřednictvím sms nebo e-mailu, a nebo do 60 dnů od data podání reklamace, bude zákazníkovi účtováno skladné ve výši 30 Kč za každý započatý den. Pokud výše skladného převýší aktuální cenu reklamovaného zboží, bude zboží použito na úhradu skladného.

Společnost MABIL MOBIL s.r.o. neručí za případnou ztrátu dat v rámci podané reklamace z jakéhokoli nabízeného zboží (např. mobilní telefony, paměťové karty, notebooky, flash disky apod). Totéž se týká nadstandardního příslušenství (např. ochranná fólie aplikovaná na LCD - následná nutnost výměny LCD autorizovaným servisním střediskem). Zařízení by mělo být reklamováno v továrním nastavení, nebude-li v tomto stavu reklamováno (navoleno např. heslo, gesto, účet v zařízení apod.), může servis požadovat o následné doplnění údajů nebo odblokaci, aby mohl reklamaci řádně otestovat. Nestane-li se tak ze strany uživatele, může servis reklamaci následně vrátit zpět bez opravy.  

Placené opravy realizuje extérní servis, společnost Mabil Mobil s.r.o je pouze zprostředkovatel placené opravy. Při realizaci placené opravy bude zákazníkovi vystaven řádný daňový doklad extérního servisu. U prístroju s podezrením na mechanické poškození nerucíme za následne vzniklé, ci dodatecne projevené vady vcetne ztráty dat (porušení soudržnosti vnitrních komponentu ci soucástek prístroje) odhalené behem servisního zásahu v servisním stredisku, stejne tak i u prístroju s podezrením na zasažení kapalinou s následky oxidace. Neručíme také za ztrátu dat v přístroji, doporučujeme proto provést zálohu dat.

Záruka se OBECNĚ nevztahuje na:

 • Neodborné nebo nesprávné použitím (v rozporu s návodem k obsluze).
 • Hrubé zacházení.
 • Nevhodné skladování.
 • Provozováním v agresivním prostředí.
 • Použitím jiného, než výrobcem schváleného příslušenství.
 • Připojením na elektrický rozvod nesprávných parametrů (napětí, kmitočet).
 • Vniknutím cizích látek do přístroje s následky oxidace.
 • Poškození přírodními živly.
 • Vadnou funkcí sítě mobilních telefonů.
 • Mechanické poškození způsobené uživatelem (tlakem, pádem, zkrutem).
 • Nefunkčnost výrobku nesprávným postupem při jeho instalaci.
 • Opotřebení zboží vzniklé obvyklým či nadměrným užíváním.
 • Neoprávněné změny údajů v záručním listu - daňovém dokladu.
 • Nedodržení správného způsobu používání.
 • Neodborný zásah.
 • Neodbornou opravu.
 • Přímo úměrnou ztrátu kapacity baterie po delším užívání, než 1/2 roku

Pozor, u přístrojů s podezřením na mechanické poškození neručíme za následně vzniklé, či dodatečně projevené vady (porušení soudržnosti vnitřních komponentů či součástek přístroje) odhalené během servisního zásahu v servisním středisku, stejně tak i u přístrojů s podezřením na zasažení kapalinou s následky oxidace, níže jsou v příloze uvedeny nejčastější příklady způsobující oxidaci.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím reklamace může kupující podat návrh na jeho znovu přezkoumání pro případné mimosoudní vyrovnání, prodejce však není povinen kupujícímu vyhovět, řeší každou kauzu individuálně. Kupující se může obrátit se stížností na kontrolní orgán České obchodní inspekce.

Prodávající MABIL MOBIL s.r.o. v souladu s ustanovením §14 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. tímto informuje kupujícího (spotřebitele) o možnosti mimosoudně řešit případné spory mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) – tzv. spotřebitelské spory. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro výrobky prodávajícího je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Na jejích webových stránkách jsou uveřejněna pravidla pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) a formulář na zahájení řízení.

Přilohy