Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti  MABIL MOBIL s.r.o., Na Šancích  344/70, 724 00, Ostrava - Nová Bělá, Česká republika, IČ 27760456, DIČ CZ27760456. (dále jen Společnost)

Subjekt osobních údajů tímto souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů k níže uvedenému účelu. Společnost, jako správce osobních údajů, bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s platným zněním zákona č.101/2000 Sb. a nařízením 2016/679 (GDPR). 

Osobní údaje zpracovávané na sccom.cz a jeho rozsah:

  •  akademické a vědecké (či jiné obdobné) tituly
  •  jméno a příjmení fyzických osob
  •  název obchodní firmy
  •  IČO, DIČ, DIČ DPH a jiné údaje obdobné povahy
  •  korespondenční adresa
  •  adresa sídla nebo místa podnikání
  •  fakturační adresa
  •  e-mailová adresa
  •  telefonní číslo

Osobní údaje - účel:

Abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu, tj. abyste mohli nakoupit na našem e-shopu sccom.cz, potřebujeme bezpodmínečně znát Vaše identifikační a kontaktní údaje. Pro tento účel nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním těchto osobních údajů; zákonným důvodem je v tomto případě plnění smlouvy (a případně přijetí opatření před uzavřením smlouvy).

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího z námi poskytnutých služeb. Zejména se jedná o případy, kdy dochází k vrácení či reklamaci zboží.

Osobní údaje zpracováváme též za účelem marketingu: V některých případech zasílání obchodních sdělení potřebujeme Váš souhlas, např. pokud se zúčastníte marketingové akce a při ní udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Dalším typickým příkladem takového zpracování osobních údajů je registrace zákazníka v rámci VIP programu, kdy členům poskytujeme různé výhody a informujeme je o zajímavých akcích a nabídkách. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem splnění marketingových akcí, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd.. K takovému zpracování není potřeba souhlas, protože bez zpracování osobních údajů není možné akci naplnit. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu dané marketingové akce. Prvním zákazníkům na našem e-shopu sccom.cz nabízíme slevový kupon. Abychom slevový kupon mohli poskytnout, potřebujeme znát e-mailovou adresu, na kterou jej máme zaslat. Ke zpracování e-mailové adresy nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, neboť se jedná o plnění darovací smlouvy a bez znalosti Vašeho e-mailu bychom Vám tuto výhodu nemohli poskytnout. Takovým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu jednoho roku.

Zákazníkům, kterým jsme poskytli naše služby, tedy kterým jsme prodali na e-shopu sccom.cz zboží, můžeme zaslat na jejich e-mail nebo uvedené telefonní číslo obchodní sdělení (např. ve formě newsletteru). K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o oprávněný zájem společnosti MABIL MOBIL s.r.o. nabídnout svým zákazníků další služby. Takovým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu tří let. Samozřejmě však nechceme nikoho obtěžovat, nebude-li si to přát. Zasílání obchodního sdělení je možné jedním kliknutím na odkaz nacházející se na jeho samotném konci zrušit.

Jak dlouhou dobu Vaše údaje využíváme?

Doba zpracování osobních údajů je uvedena u konkrétních účelů zpracování v tomto dokumentu.

Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. povinnost archivace zákonem stanovených dokumentů. V některých případech je doba zpracování osobních údajů závislá na trvání Vašeho souhlasu se zpracováním.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.

V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu nebo k jejichž zpracování nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

Komu předáváme vaše osobní údaje?

Vaše údaje předáváme pouze v rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

Osobní údaje – poučení subjektu osobních údajů

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu lze provést písemně na adresu společnosti nebo elektronickou cestou na info@sccom.cz.
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo požadovat po správci realizaci opatření k zajištění zákonných povinností při ochraně osobních údajů.
Subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů a na případnou soudní ochranu při nečinnosti dozorového orgánu.

V Ostravě dne 22.5.2018