Somat Gold tablety do myčky, 72 ks

419 Kč
346,28 Kč bez DPH (21%)
do týdne (skladem u dodavatele)

Zboží je nutné objednat u dodavatele a dodání zpravidla trvá 7 pracovních dnů.

  • Stav zboží: NOVÉ

    Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

  • Záruka: 24 měsíců
  • Kód: PG_750151

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Somat Gold Tablety do myčky nádobí jsou multifunkční tablety spojující funkce čistícího prostředku, leštidla a soli. Chrání sklo a dekor, zvyšují lesk nerezového nádobí a garantují precizní schnutí. Jsou extra účinné proti připáleninám, mastnotě a skvrnám od čaje a  kávy. Působí již při 40 °C, rychle se rozpouští. Ochraňují myčku.

Skladování:
Uchovávejte v suchu při teplotě +5°C až +40°C. Spotřebujte do 2 let od data výroby.

Použití:
Vložte tabletu přímo do dávkovače mycího prostředku Vaší myčky. Nevybalujte z fólie, je rozpustná ve vodě. Nevkládejte do košíku na příbory nebo do zásobníku soli.
Somat Gold poskytují perfektní výsledky mytí dokonce i když kontrolka soli nebo oplachovače svítí. V obou případech je funkce oplachování i změkčování vody stále zachována. Dávkování soli a/nebo oplachovače do myčky je též vždy možné. V případě tvrdé vody (>21°dH), doporučujeme používat k tabletám Somat Gold Tabs také sůl a oplachovač. Informace o tvrdosti vody jsou dostupné u Vašeho dodavatele vody.
  

Bezpečnostní upozornění

GHS07
GHS07 - dráždivé látky


H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.