GDPR na sccom.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti  SC com s.r.o., Čihalíkova 9/9 ,715 00, Ostrava - Michálkovice, Česká republika, IČ 03213536, DIČ CZ03213536. (dále jen Společnost)

Subjekt osobních údajů tímto souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů k níže uvedenému účelu. Společnost, jako správce osobních údajů, bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s platným zněním zákona č.101/2000 Sb. a nařízením 2016/679 (GDPR). Tyto osobní údaje budou zpracovávány po trvání registrace subjektu osobních údajů v rámci e-shopu a v případě nákupu bez registrace po dobu od uzavření objednávky po dodání zboží.

Osobní údaje zpracovávané na shopcom.cz a jeho rozsah:

  •  akademické a vědecké (či jiné obdobné) tituly
  •  jméno a příjmení fyzických osob
  •  název obchodní firmy
  •  IČO, DIČ, DIČ DPH a jiné údaje obdobné povahy
  •  korespondenční adresa
  •  adresa sídla nebo místa podnikání
  •  fakturační adresa
  •  e-mailová adresa
  •  telefonní číslo

Osobní údaje - účel:

Osobní údaje jsou určeny pouze a jen pro účely uzavření kupní smlouvy v rámci e-shopu Společnosti, potvrzení objednávky, komunikace v rámci objednávky, dodání zboží. Společnost nevyužívá osobní údaje k marketingovým účelům, nepostupuje osobní údaje třetím subjektů, tím není dotčeno poskytnutí doručovacích údajů subjektu zajišťujícímu doručení zboží.

Jak dlouhou dobu Vaše údaje využíváme?
Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží nebo v rámci registrace, využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.

Komu předáváme vaše osobní údaje?
Vaše údaje předáváme pouze v rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

Osobní údaje – poučení subjektu osobních údajů

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu lze provést písemně na adresu společnosti nebo elektronickou cestou na info@sccom.cz.
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo požadovat po správci realizaci opatření k zajištění zákonných povinností při ochraně osobních údajů.
Subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů a na případnou soudní ochranu při nečinnosti dozorového orgánu.

V Ostravě dne 22.5.2018