Madel Pulirapid Legno čistič na dřevěné plochy, 1 l

64 Kč
52,89 Kč bez DPH (21%)
do týdne (skladem u dodavatele)

Zboží je nutné objednat u dodavatele a dodání zpravidla trvá 7 pracovních dnů.

  • Stav zboží: NOVÉ

    Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

  • Záruka: 24 měsíců
  • Kód: PG_700478

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Pulirapid Legno čiští a pečuje o veškeré dřevěné povrchy a  laminát. Je vhodný na pravidelné čištění dřevěných, plovoucích a laminátových podlah, nábytku a dalších dřevěných povrchů. Díky silicím z cedrového a  santalového dřeva dopřeje povrchům potřebnou péči a zanechá příjemnou intenzivní vůní na čištěných površích.

Vlastnosti Madel Pulirapid Legno čistící prostředek na dřevěné plochy:

  • Je určen k čištění, leštění a ochraně všech povrchů ze dřeva a  laminátu.
  • Odstraňuje skvrny.
  • Zachovává krásu a kvalitu dřeva.
  • Zanechává příjemnou vůni cedrového a santalového dřeva.
  • Pro všechny povrchy ze dřeva a laminátu.

Složení Madel Legno:

5% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfémy, methylisothiazolinone, benzisothiazolinone.

Bezpečnostní upozornění

GHS07
GHS07 - dráždivé látky


H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.